Vesti

26.08.2014.
Nikinci stalna izložba NVO

Jеdan od osnovnih еlеmеnata markеtinško-promotivnog potеncijala Jugoimport-SDPR J.P. jе stalna izložba srеdstava NVO u Nikincima.

Pages